Gratingthai.co.th

Gratingthai.co.th

10 GRATINGTHAI Egg Crate Grille Diffuser Divider ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม *** New Product !

GRATINGTHAI.CO.TH Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel
ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงามตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์

EggCrateScreen

EggCrateScreen

Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return/Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium , DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver : new design supplying ventilation egg crate grilling แผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร

EggCrateScreen Grilles

White Polystyrene Egg crate for air returns and venting
Injection molded 1/2″ Thick x 1/2″ x 1/2″ square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.
Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The egg crate louver is approved by UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and economical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

EggCrateScreen Grille

Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม
EggCrateScreen Grilles
วัสดุเป็นพลาสติก ABS ใช้ตกแต่งได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงบังตาที่มีมิติ ถูกออกแบบให้ดูสบายตา รู้สึกโปร่ง มีนำ้ หนักเบา ติดตัง้ ง่ายสะดวกรวดเร็ว แข็งแรงคงทน เพื่อคุณค่าและความสวยงาม ทำให้อาคารลำ้ สมัยมีนวัตกรรม รูปแบบตามมาตรฐาน ถูก พัฒนารูปแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการในงานตกแต่งกับอาคารสมัยใหม่ ในสไตล์โมเดิร์น ซงึ่ มีการติดตัง้ ในลักษณะแบบแนวตรง ทัง้ นียั้งสามารถประยุกต์ใช้ติดตัง้ เป็นฝ้าเพดาน ผนังม่านกรองแสง กรองลม ได้ อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซงึ่ นอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาลำ้ สมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี ้ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความ แข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตัง้ ง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายนำ้ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูม รวมถึงสถานที่อื่นๆ GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size each and every panel. We stock clear and opal white styrene panels and also in acrylic. Acrylic lighting panels will not yellow and are stronger ? harder to break. We carry up to any sheet which must be cut before shipping.
Egg crate Grille is a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The louver is approved by UL for use under sprinkler systems and lighting ceiling applications.
EggCrateScreen grille filter screen
Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays แผงระแนงบังตาEggCrate ราคาไม่แพง นำ้ หนักเบา สวยงาม แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับทำแผงกัน้ กระจายแสงจากหลอดไฟLED/Florescent หรือใช้เป็นแผงระแนงบังตาปกปิด ตกแต่ง งานท่อประปา สายไฟ ระบบแอร์ หลังจากปิดแผงกัน้ ทำให้เกิดความสวยงามแล้ว ด้วยลักษณะของรูตะแกรง ยังทำให้สามารถมีลมจากระบบปรับอากาศหรือแสงไฟผ่านได้ สะดวกง่ายต่อการเปิดบำรุงรักษา ไม่ อับชืน้ ใช้ได้กับทุกสถานที่ เช่น ในห้องนำ้ ห้องครัว ห้องทำงาน โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด อาคารสำนักงานหรูๆ งานแสดงสินค้า
Grid ceiling is composed of main bar and secondary bar. It has good performance on ventilating, and fireproof any size of lamps, ventilator of air conditioner, fire control system and other decoration parts, can be installed anywhere inside cell ceiling. Grid ceiling can be used in public building, indoor and outdoor. Ideal solutions for highlighting or defining sapces let you design a variety of sizes and shapes. Great options for bringing color and texture to the ceiling plane, with the widest selection of patterns,colors, and configurations for lighting and other systems. Our unique expertise enables a wide range of design possibilities. A proproetary clip suspension structurenot dependent on T?grid ? allows you to creat unlimited sizes and shapes


Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.EggCrateScreen grille
Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho’ its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.
EggCrateScreen grille
The resulting edge fall?off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses:If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall?off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers/diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs. Like styrene, they are available in multiple finishes and colors and are ready for use in a variety of commercial and residential locations.


แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง PP/FRP Open Cell Ceiling
Egg crate grille
อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซึ่งนอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาล้ำสมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าตะแกรงยังมีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ สวยงามสง่าได้ทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกแข็งแรงคงทนในทุกๆช่อง ทำให้ช่องว่างเกิดความเป็นมิติ ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความแข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตั้งง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูมรวมถึงสถานที่อื่นๆ
Egg Crate Divider
แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Chancon ผลิตจาก ทั้งวัสดุ ไฟเบอร์กล๊าส และ พลาสติค Poly Propylene คุณภาพพิเศษ ซึ่งแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักเบา โดยผ่านกรรมวิธีการผสมแม่สีเข้าไปในชิ้นงานโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่เคลือบผิวไว้ แล้วนำไปเทในแม่แบบ (Mould Grating) ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีสรรได้เองหลากหลาย ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการตกแต่งภายในแต่ละอาคาร มีให้เลือกใช้ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากขนาดและสีสรรที่ เราสรรค์หามาให้สถาปนิกเป็นผู้บรรจง เลือกตกแต่งและดัดแปลงเพื่อสร้างความหรูหราภายในอาคารแล้ว
Lighting diffusers Egg crate grille


FRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER / Saddle Clip Clamp Lock Fastenal/ EggCrate / Tree Guard /Stair Tread Nosing : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ

Home Page of Chancon-GratingThai | >> หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
Contact & Information
    A. Contact us : ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
    B. Price-Quotation : ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา-Discount
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E. Grating Services : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย

Gully Grating ตะแกรง
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
    5. Drive HighWay Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side)
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป

Manhole Cover ฝาบ่อ
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส)
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที

Related Products
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper

English (Burmese)

 

Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel grating separates the light box cover fire. Decorated Box Fish
Grating separates the light shielding filters light wind panel ventilation slat blinds mask buildings. For creating a panel grid spacing to block light from the LED lamp / Fluorescent St. (Led / Fluorescent) the panel curtain wall panels, ceiling slat blinds respiratory airways. Ventilation louver plates Cover exposed electrical work adorn the building. Kagnbag decorative panels showcase. Replace ceiling aluminum ventilation. Used as decoration for the fish. A panel delineated a structural wall panel container pond aquaculture, shrimp, frog, salamander.
EggCrateScreen
EggCrateScreenEgg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel grating separates the light box cover fire. Decorated Box Fish
Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return/Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium , DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver : new design supplying ventilation egg crate grilling แผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร
EggCrateScreen Grilles

White Polystyrene Egg crate for air returns and venting
Injection molded 1/2″ Thick x 1/2″ x 1/2″ square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint. Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The egg crate louver is approved by UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and economical light control device which will reduce glare and provide effective lighting. EggCrateScreen Grille
Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel grating separates the light box cover fire. Decorated Box Fish  EggCrateScreen Grilles ABS plastic material is used as decoration. Indoor and outdoor A sheet covering a grid dimension. Is designed to look clean, airy feel with a lightweight, fast, strong, durable, easy to be installed to the value and beauty. Keep building ships Contemporary Innovation Format standard format was developed to fit the needs and decor with modern buildings. In the modern left tomb has be installed in a straight luxurious self-catering can also be applied to be installed into the ceiling curtain wall light filter wind towers typically use the grill lid and aluminum. (CELL cELLING) into the ceiling. Indoor space tomb In addition to creating an elegant and exotic modern grill lid on this. This solution can also be smooth. Inside the pattern and rhythm of the lines are properly coordinated. The ceiling grid Highly durable A special feature is easily disassembled. Can be decorated with a bright color is not dirty, not clean and easy to be installed. To other effects Suitable for room occupants, swimming pools, shopping malls, theaters, exhibits Station showroom as well as other places GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size. Each And Every Panel. the We Stock Clarity clear And Opal White styrene, Panels And Also In, acrylic. Acrylic for Lighting Panels Will Not Mr. Yellow And Are Stronger? Harder To BREAK. the We Carry an up To Any sheet here Which Must Be Cut Before shipping Classic. This Egg Crate Grille, Is A. very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in. addition,
EggCrateScreen grille filter screen
Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks. EggCrateScreen grille Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho’ its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.
EggCrateScreen grille The resulting edge fall?off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses:If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall?off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers/diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs. Like styrene, they are available in multiple finishes and colors and are ready for use in a variety of commercial and residential locations.Wall panels and ceiling grid PP / FRP Open Cell Ceiling.  Egg crate grille       Buildings generally use the grill lid aluminum (CELL CELLING) into the ceiling. The building, which will create an elegant, modern and quaint. This grill lid The solution can also be smooth Inside the pattern and rhythm of the lines are properly coordinated. Grill lid can also qualify. Adapt to all kinds of areas to create a seamless. Elegant all views Feel the strength and durability in every channel. Make the space as a dimension. Ceiling grille is very durable and strong. A special feature is easily disassembled. Can be decorated with a bright color is not dirty, not clean and easy to install. To other effects Passenger room for the pool, shopping malls, theaters, exhibitions, showrooms station, including other locations.       Wall panels and ceiling grid Chancon produced from fiber glass and plastic Poly Propylene exceptional quality. The durable and lightweight Through the process of mixing colors directly into the specimen is not just a coating. Then pour in the template (Mould Grating), customers can choose their own range of shades and colors. Available at the interior of the building. Available Both squares And rectangular The size and colors We meet to find an architect who elaborated. Choose decorations and adapted to create a luxurious building. Egg Crate Divider
Lighting diffusers Egg crate grille
GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools.

Home Page of Chancon-GratingThai | >> Home Company chat Lincoln – grating Thailand Company Contact Contact the Information &     A. All Contact Contact us Identification: Contact. Maps Products Further guidance     B. Price-Quotation: Price Quotation Cheap airline     C. All the Reference of Projects: Customers. adapt How to buy     D. features the meaning of Glass Fiber Reinforced Vinyl Resin Resin of Food the Grade the FRP Fiberglass     E. The Services, Grating: To design, manufacture, install and test the strength – chemical     F. Dealer Sales Wanted: ask. dealership Recruitment Sales

 

 

 

Gully Grating grating     1. Plastic PolyPropylene Grating grating tract drainage. Thick plastic reinforced the PP     2. Grating Galvanized Steel’s finished steel grating plate connecting plated steel. Conduit for water passage     3. FRP FiberGlass Mould Grating drainage grating fiber glass. Floor Mat pathway in plants     4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating Slice spillway edge pool ABS, PVC     5. Drive HighWay Drain Grating mesh traps dirt, garbage, leaves curb side along the sidewalk. (Side, Trapper, to Leaf)     6. Guard, tree, grating, Paver the cover the frame frame grille protects the base of the tree. With both built and finished.
Manhole Cover cap wells     7. FRP Manhole Cover lid cover manholes, pipes, fiber glass composite resin (noncorrosive alternative high strength stainless steel)     8. Cast Ready for Iron, Ductile Manhole Cover (Round Contact / Square This) cap. cover manholes ductile cast iron water treatment system     9. FRP Diamond Top cover (Special cut ) cap the well pipe cover fiber glass to cut the size of the fly. Products, Girls Related   10. This Egg Crate, Ceiling panel strip covering a Screen mask grating separates the light box cover fire. Ventilation air filter   11. Ceiling Trellis Shade Grilles scene Ceiling curtain wall. Fences around the bulkhead partition. Awnings, blinds slat   12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves plank boards Winnipeg hole wall hanging storage tool   13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cover nose edge trim cover panel slip ladder fiber glass   14. HDG. Steel grating clip lock clamp fastener locking clip grip panel grid. Stainless steel / steel zinc plated, rust resistant,   15. FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar . Resistant high tensile strength steel WingNut WaterStopper.
# Grating steel grating fiber glass, plastic sewer overflow around the edge of the pool finished, # cover manholes cast iron sewer cover. Floor Mat walkway, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating, # character. equipment locking clip secures the sieve plate, #Curbed Drainage grating Scupper, # sieve trap leaves garbage on the sidewalk beside the curb side, #Egg Crate, # strip panel screen mask blocks, #FRP Stair Tread Nosing Step cover Protector #FRP Anti-Slip. gritted plate Sheeting # cover the nose and corner trim cover panel stairs. # Sheet flooring surface slip fiber glass, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, # plank boards Peggy steel panels perforated wall hook hanger hook wire legs.

Khmer (Burmese)

 

crates ស៊ុតដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ crates ស៊ុតដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ ត្រីប្រអប់តុបតែងលម្អ
សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំបែកតម្រងការពារពន្លឺបំភ្លឺពិការភ្នែក slat ខ្យល់ខ្យល់បន្ទះរបាំងអគារ។ សម្រាប់ការបង្កើតគម្លាតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះដើម្បីរារាំងការពន្លឺពីចង្កៀង LED ដែលបាន / fluorescent ផ្លូវ (ដឹកនាំ / fluorescent) បន្ទះជញ្ជាំងវាំងននបន្ទះ, ពិដានពិការភ្នែក slat ផ្លូវដង្ហើមផ្លូវដង្ហើម។ ចាន louver ខ្យល់ គម្របប៉ះពាល់ការងារអគ្គិសនីតាក់តេអគារ។ Kagnbag បន្ទះតុបតែងបង្ហាញ។ ជំនួសខ្យល់អាលុយមីញ៉ូមពិដាន។ ត្រូវបានប្រើដូចជាការតុបតែងសម្រាប់ត្រី។ បន្ទះ delineated រចនាសម្ព័ន្ធបន្ទះជញ្ជាំងវារីវប្បកម្មធុងស្រះទឹក, បង្គា, កង្កែប, Salamander ។
EggCrateScreen
EggCrateScreencrates ស៊ុតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះបំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ ត្រីប្រអប់តុបតែងលម្អ
crates ស៊ុតអំពូល fluorescent ដុតបំភ្លឺបន្ទះអេក្រង់, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ភារៈអរូបីប្លាស្ទិច, ស៊ុតសំណាញ់ crate ជាមួយតម្រង, ការវិលត្រឡប់ខ្យល់ HVAC / សំណាញ់ផ្លាតទ្វេ, ប្លាស្ទិចអំពូល LED diffuse, តម្រង crates ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រឡាចត្រង្គស៊ុតស្រះទឹកកងម៉ារីនអាងចិញ្ចឹមមច្ឆា, crate ស៊ុត DIY ការអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាគម្រប, អាកាសខ្យល់ ពន្លឺ Louver សម្រាប់ពិដានផ្អាកប្លាស្ទិចស crate ស៊ុត, វ៉ិចទ័រអាកាស acrylic ក្រឡាចត្រង្គ Louver: ការរចនាថ្មីផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ឆ្អើរសាច់ crate ស៊ុតแผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสงฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลมแผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร
EggCrateScreen ដុត

crate Polystyrene ស៊ុតសម្រាប់សខ្យល់និងរបហោងត្រឡប់មកវិញ
ការចាក់ molded 1/2 “ក្រាស់ x 1/2” X 1/2 “louver eggcrate កោសិកាការ៉េមាន interlocking រចនាគែមតែមួយគត់ដូច្នេះវាអាចត្រូវបាន butted រួមគ្នាដើម្បីបង្កើតរួមគ្នាជាបន្តគ្មានថ្នេរស្ទើរតែ។ louvers ប្លាស្ទិច Nonparabolic ជាដំណោះស្រាយការសន្សំសំចៃយ៉ាងខ្លាំងទៅ ។ ។ ។ ភ្លើងបំភ្លឺជាច្រើនហើយកម្មវិធីពិដាន luminous louvers ទាំងនេះត្រូវបាន molded ក្នុងសម្ភារ polystyrene ឬ acrylic នេះបន្ទះសមានល្អក់និងផ្តល់ការបំភ្លឺឯកសណ្ឋាននៅទូទាំងផ្ទៃទាំងមូលបានបើកការរចនាកោសិកាអនុញ្ញាតឱ្យពន្លឺដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ការងារខណៈពេលដែលការកាត់បន្ថយចាំងនៅក្នុងការបន្ថែម , louver នេះអនុញ្ញាតឱ្យចលនាខ្យល់ជិតគ្មានអ្វីរារាំងដែលនឹងបង្កើនអំពូលនិងភាពជាប់បានយូរ ballast តាមរយៈការ dissipation កំដៅដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបន្ថែមទៀត។ នេះ louver crate ស៊ុតត្រូវបានអនុម័តដោយ UL សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្រោមប្រព័ន្ធ sprinkler និងអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការប្រកួតភ្លើងបំភ្លឺឬកម្មវិធីពិដាន luminous ។ crate ស៊ុត ផលិតផលគឺជាឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យពន្លឺដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងសន្សំសំចៃដែលនឹងកាត់បន្ថយចាំងនិងផ្តល់ការបំភ្លឺប្រសិទ្ធិភាព។ EggCrateScreen ដុត
crates ស៊ុតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះបំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ ត្រីប្រអប់តុបតែងលម្អ  EggCrateScreen ដុត សម្ភារៈប្លាស្ទិចរបស់ ABS ត្រូវបានប្រើជាការតុបតែង។ ក្នុងផ្ទះនិងក្រៅ សន្លឹកមួយគ្របដណ្តប់ទំហំក្រឡាចត្រង្គ។ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យមើលទៅបានជាស្អាតបរិសុទ្ធ airy, មានអារម្មណ៍ដោយមានទម្ងន់ស្រាល, យ៉ាងឆាប់រហ័ស, យ៉ាងខ្លាំង, ប្រើប្រាស់បានយូរ, ភាពងាយស្រួលដើម្បីត្រូវបានដំឡើងទៅតម្លៃនិងសម្រស់។ រក្សានាវាអគារ ការច្នៃប្រឌិតសហសម័យ ទ្រង់ទ្រាយទ្រង់ទ្រាយស្ដង់ដារត្រូវបានបង្កើតឡើងឱ្យសមទៅនឹងតម្រូវការនិងការតុបតែងជាមួយនឹងអគារទំនើប។ នៅក្នុងសម័យទំនើបបានផ្នូរខាងឆ្វេងត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងម្ហូបអាហារដោយខ្លួនឯងប្រណិតអាចត្រង់ត្រូវបានអនុវត្តទៅត្រូវបានដំឡើងចូលទៅក្នុងវាំងននពន្លឺពិដានខ្យល់តម្រងប៉មជាធម្មតាប្រើជញ្ជាំងគំរបដុតនិងការអាលុយមីញ៉ូ។ (កោសិកា) ចូលទៅក្នុងពិដាន។ ផ្នូរអវកាសក្នុងផ្ទះ លើសពីនេះទៅបង្កើតគំរបដុតទំនើបឆើតឆាយនិងកម្រមួយនៅលើនេះ។ ដំណោះស្រាយនេះអាចជារលូន។ នៅខាងក្នុងលំនាំនិងចង្វាក់នៃបន្ទាត់ត្រូវបានសម្របសម្រួលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ក្រឡាចត្រង្គពិដាន ប្រើប្រាស់បានយូរខ្ពស់ លក្ខណៈពិសេសមួយត្រូវបានរុះរើយ៉ាងងាយស្រួល។ អាចត្រូវបានតុបតែងជាមួយការណ៍ភ្លឺគឺមិនកខ្វក់, មិនស្អាតនិងងាយស្រួលក្នុងការត្រូវបានដំឡើងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត។ សមស្របសម្រាប់ការកាន់កាប់បន្ទប់អាងហែលទឹកផ្សារទំនើបរោងភាពយន្ត, ការតាំងបង្ហាញបន្ទប់តាំងស្ថានីយ៍ព្រមទាំងកន្លែងផ្សេងទៀត GratingThai មានភាពខុសគ្នាធំមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយភ្លើងបំភ្លឺ និងបន្ទះពន្លឺ។ ចាប់តាំងពីគ្មានអំពូលភ្លើងទាំងពីរដូចគ្នា, យើងអាចកាត់បន្ថយទំហំ។ រាល់បន្ទះ។ យើងហ៊ុនមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និង styrene Opal ស, គណៈកម្មាការនិងការផងដែរនៅក្នុង, acrylic ។ acrylic សម្រាប់បន្ទះពន្លឺនឹងមិនត្រូវបានលោកលឿងនិងមានកម្លាំង? ខ្លាំងដើម្បីបំបែក។ នេះយើងបានអនុវត្តឡើងដើម្បីសន្លឹកណានៅទីនេះដែលត្រូវបានកាត់មុនពេលដឹកជញ្ជូនបុរាណ។ crates ស៊ុតនេះអាំង, តើក ដំណោះស្រាយការសន្សំសំចៃយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងពន្លឺច្រើននិង luminous កម្មវិធីពិដាន louvers ទាំងនេះត្រូវបាន molded ក្នុង polystyrene នេះបន្ទះសមានល្អក់និងផ្តល់ការបំភ្លឺឯកសណ្ឋាននៅទូទាំងផ្ទៃទាំងមូលការរចនាបើកទូលាយកោសិកាអនុញ្ញាតឱ្យពន្លឺដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ការងារខណៈពេលដែលការកាត់បន្ថយចាំង។ ។ ។ នៅក្នុង។ លើសពីនេះទៀត louver នេះ អនុញ្ញាតឱ្យជិតគ្មានអ្វីរារាំងចលនាអ៊ែរដែលនឹងបង្កើនការប៉ះអំពូលនេះហើយ Ballast ភាពជាប់បានយូរនោះតាមរយៈការ dissipation កំដៅមានប្រសិទ្ធិភាពបន្ថែមទៀត។ នេះ Louver ត្រូវបានអនុម័តដោយ UL សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្រោមថាជាប្រព័ន្ធ sprinkler និងពន្លឺកម្មវិធីពិដាន។
អេក្រង់តម្រងសំណាញ់ EggCrateScreen កាត់បន្ថយពន្លឺនិងចមនាមជា HVAC ខ្យល់, អគ្គិសនី, លំហូរខ្យល់ស្រស់បន្ទះ, ប្រភេទប្លាស្ទិច។ ផ្សព្វផ្សាយភ្លើងបំភ្លឺ, ពន្លឺ, ក្រឡាចត្រង្គអំពូល, បន្ទះការកាត់បន្ថយក្រោមបាញ់ទឹកក្នុងប្រព័ន្ធ, រថក្រោះត្រី, ទ្រុងសត្វចិញ្ចឹម, ការ POP បង្ហាញ ស្លាបព្រិលពិការភ្នែក slat តំលៃថោក EggCrate, ទម្ងន់ស្រាលប្រើប្រាស់បានយូរ, ល្អសម្រាប់ការធ្វើឱ្យបន្ទះជំនួសគ្នាបាន។ កំចាត់កំចាយពន្លឺពីចង្កៀង LED / Florescent ។ ឬជាបន្ទះតុបតែងពិការភ្នែក slat លាក់ខ្សែភ្លើងនិងទឹកប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទាប់ពីបិទបន្ទះជំនួសគ្នាបាន។ បានធ្វើឱ្យស្រស់ស្អាត ជាមួយនឹងរូបរាងនៃការ Sieve បានមួយ វាអាចធ្វើឱ្យមានខ្យល់ស្អាតពីមានភ្លើងបំភ្លឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬតាមរយៈ។ ងាយស្រួល, ងាយស្រួលក្នុងការបើក, រក្សាសំណើមជាអកុសលមិនអាចប្រើបានដល់ទីតាំងទាំងអស់ដូចជានៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះផ្ទះបាយបន្ទប់សាលារៀន, ផ្ទះល្វែង, ខុនដូអគារការិយាល័យប្រណីត។ បង្ហាញ ពិដានក្រឡាចត្រង្គត្រូវបានផ្សំឡើងនៃរបារមេនិង របារអនុវិទ្យាល័យ។ វាមានការសម្តែងល្អនៅលើខ្យល់និង fireproof ទំហំនៃចង្កៀងណាមួយ, ប្រព័ន្ធខ្យល់នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភ្លើងនិងគ្រឿងតុបតែងផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានដំឡើងនៅកន្លែងណាមួយក្នុងពិដានកោសិកា។ ក្រឡាចត្រង្គ។ ពិដានអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងអគារសាធារណៈ, ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ។ ដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ការបន្លិចឬកំណត់ sapces អនុញ្ញាតឱ្យអ្នករចនាភាពខុសគ្នានៃទំហំនិងរូបរាងបាន។ ជម្រើសអស្ចារ្យសម្រាប់ការនាំយកណ៍និងវាយនភាពទៅនឹងយន្តហោះពិដានជាមួយនឹងការជ្រើសរើសធំបំផុតនៃលំនាំណ៍, ,. និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់បំភ្លឺនិងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត។ អ្នកជំនាញតែមួយគត់របស់យើងអនុញ្ញាតឱ្យជួរធំទូលាយនៃលទ្ធភាពរចនា។ structurenot ការផ្អាកឈុត proproetary ការពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុន T? ក្រឡាចត្រង្គ? អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមានបង្កើតទំហំដែលគ្មានដែនកំណត់និងរូបរាង។កម្មវិធី: ស៊ុតអំពូល fluorescent crates បំភ្លឺបន្ទះអេក្រង់សាច់អាំង សម្រាប់អ្នកដែលមិនដែលបានទៅកសិដ្ឋានមួយឬទឹកដោះគោ, ស៊ុត crates ត្រូវដាក់ឈ្មោះតាមក្រឡាចត្រង្គក្រដាសកាតុងធ្វើកេសថាកសិករនឹងដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយដើម្បីរក្សាស៊ុតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដូចដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីផ្សារ។ នៅថ្ងៃប្រកួតភ្លើងបំភ្លឺ, ពួកគេបានជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងកំពប់ប្រភពទន់មួយដោយកំណត់ទីតាំងដែលវាអាចចូលទៅ។ នៅក្នុងពិភពពិត, អ្នកអាចនឹងបានឃើញពួកគេបានប្រើនៅក្នុងការប្រសព្វចរាចរណ៍នៅលើ “ដើរ” & “កុំដើរ«ពន្លឺរក្សាសាររបស់ពួកគេអាចមើលឃើញតែពន្លឺទាំងនោះនៅក្នុង crosswalk ទៅនេះ។ សំណាញ់ EggCrateScreen crate ស៊ុតគឺជាគ្រឿងមានតម្លៃសម្រាប់ប្រភពពន្លឺទន់។ រាងដូចជាក្រឡាចត្រង្គ 3D, ពួកគេគឺមាននៅក្នុងភាពខ្លាំងផ្សេងគ្នា, ខុសគ្នាដោយមុំរបស់ពួកគេនៃការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ។ ដូច្នេះមួយ crate ស៊ុត 40 សញ្ញាបត្រនឹងកំណត់បែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃពន្លឺទន់ដើម្បី 40 អង្សា។ ដោយសារតែបន្ទះមុខធំទូលាយរបស់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយ, ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយទន់លទ្ធផលនៃពន្លឺដែលអាចចូលទៅជិត 180 អង្សាសូម្បីតែថូ ‘មុំធ្នឹមរបស់ខ្លួន (ដែលជាផ្នែកមួយកណ្តាលភ្លឺរបស់ធ្នឹម) គឺនៅជិតទៅ 90 ដឺក្រេ។ នេះអាចនាំឱ្យមានការធ្លាយប្រេងពន្លឺនៅលើតំបន់នៃសំណុំរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនចង់ឱ្យវា។ ដំណោះស្រាយនេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជាទង់ដែលមានទំហំធំបានដាក់នៅលើឈរនិងការរីកចំរើនក្នុងការរក្សាអាវុធកំពប់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យនោះទេប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកដែលមានល្បឿនលឿននៃការងារបានធ្វើឱ្យពិបាកនេះមានទីតាំង។ ជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំនៃការ, យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់, crates ស៊ុតក្រណាត់, វាបានក្លាយទៅជាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៃពន្លឺទន់កំពប់ចន្លោះតូចជាងមុនបាន។ ដោយប្រើកោសិកាក្រឡាចត្រង្គជាច្រើនមានទំហំតូចជាង crates ស៊ុតមួយតែប៉ុណ្ណោះចាំបាច់ត្រូវអ៊ីញមួយចំនួនជ្រៅបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទ្វារជង្រុកច្រើនមានទំហំធំឬទង់ដែលនឹងត្រូវបានត្រូវការសម្រាប់ប្រសិទ្ធិភាពស្រដៀងគ្នា។ ខណៈពេលដែលវាមិនមានគែមស្រមោលច្បាស់លាស់ថាទង់ជាតិធំមួយដែលនឹងបង្កើតពួកគេមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរក្សាកំពប់ពីការកសាងឡើងពីលើជញ្ជាំង colored ស្រាលដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលប្រើពន្លឺភ្លើងជាច្រើន។
សំណាញ់ EggCrateScreen ? ដួលរលំគែមលទ្ធផលចេញគឺមានបន្តិចម្តងយ៉ាងខ្លាំងនិងគុណភាពដែលអាចត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដែលមានតែមួយគត់ជាច្រើន: ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមរុញពន្លឺឆ្ងាយបន្តិចពីប្រធានបទមួយអ្នកនឹងឃើញពន្លឺលេចឡើងស្រអាប់ដែលជា crate ស៊ុតកោសិកាក្រឡាចត្រង្គបានចាប់ផ្តើម កំណត់ចំនួននៃពន្លឺដែលធ្វើកូដកម្មប្រធានបទនេះ។ ដោយសារតែអ្នកមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយអំណាចដើម្បីចង្កៀងដើម្បីបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់នេះស្រអាប់, សីតុណ្ហភាពណ៍មិនផ្លាស់ប្តូរដូចដែលវានឹងត្រូវបានគេប្រើអគ្គិសនីប្រសិនបើអ្នកជាមួយភ្លឺ។ ជាមួយនឹងប្រអប់ទន់ពីរជាគន្លឹះនិងការបំពេញដែលអ្នកអាចលៃតម្រូវពន្លឺបុគ្គលរបស់ពួកគេបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ អ្នកអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីការធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងនេះ? បិទដើម្បីផ្តល់នូវការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺធម្មជាតិប្រធានបទផ្លាស់ប្តូរការជាមកជិតទៅនឹងពន្លឺ។ នេះរក្សារូបភាពពីការក្លាយជាការធម្មតាជាងនឹងប៉ះពាល់ពេលប្រធានបទមួយកើតឡើងជិតប្រភពពន្លឺមួយ។ ត្រូវយល់ដឹងថាមានការបាត់បង់មួយចំនួននៃទិន្នផលនៅពេលដែលអ្នកប្រើ crates ស៊ុតមួយ។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការបាត់បង់នេះគឺអាស្រ័យលើការរួមតូចនៃកោសិកានេះ, ដូច្នេះជាការស៊ុត 30 crates នឹងមានកោសិកាសញ្ញាបត្រទំហំតូច & បញ្ចេញតិចជាងមួយ 40 ដឺក្រេ។ ទោះជាយ៉ាងណា, វាជាប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងភារកិច្ចលំបាកនៃពន្លឺទន់មានទំហំធំពេកផលប្រយោជន៍ដល់បោះបង់ចោល។ រកឃើញបន្ទះភ្លើងបំភ្លឺនៅ GratingThais ?. ពិដាន យើងផ្តល់ជូននូវពូជធំទូលាយនៃបន្ទះភ្លើងបំភ្លឺដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងទំហំភាគហ៊ុន, ត្រួតពិនិត្យ, ទំហំផ្ទាល់ខ្លួនទាំងស្រុង។ ទាំងអស់អាចរកបានសម្រាប់ការទិញអនឡាញធម្មតាឬកើនឡើងនៅក្នុងហាងរបស់យើង។ ចាប់តាំងពីគ្មានពីរគឺអំពូលភ្លើងដូចគ្នានេះដែរ, យើងអាចកាត់បន្ថយបន្ទះរាល់ទៅនឹងទំហំពិតប្រាកដដែលត្រូវការចាំបាច់។ យើងស្តុកបន្ទះ styrene សច្បាស់លាស់និង opal ព្រមទាំងការប្រែប្រួលនៅក្នុងសម្ភារៈ acrylic និង polycarbonate ។ យើងបានអនុវត្តឡើងរហូតដល់ទៅទំហំសន្លឹកណាមួយ (ដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយអត្រាការដឹកជញ្ជូនស្តង់ដាសម្រាប់ការ) ។ បន្ទះភ្លើងបំភ្លឺ Styrene មានដំណោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបំផុត, ទម្ងន់ស្រាលនិងងាយស្រួលក្នុងការប្រើសម្រាប់ស្ទើរតែគ្រប់គម្របពន្លឺ fluorescent តម្រូវការ។ ទំហំស្ដង់ដារសមនឹងធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធពិដានភាគច្រើនផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតពន្លឺ fluorescent ស្តង់ដាជាច្រើន។ យើងផ្តល់ជូនពួកគេនៅក្នុងការបញ្ចប់និងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ណ៍ទីតាំងពាណិជ្ជកម្មឬក្នុងលំនៅដ្ឋានរួមទាំងផ្ទះបាយនិងមុជទឹកប្រកួត, បន្ទប់ក្រោមដី, អគារការិយាល័យ, សាលារៀន, យានដ្ឋាននិងបន្ទប់កំសាន្ដជាច្រើនផ្សេងគ្នា។ louvers crate ស៊ុត / Diffusion ផ្ដល់នូវការលួងលោមដែលមើលឃើញនិងប្រសិទ្ធភាពបំភ្លឺ។ ការរចនាដៃដែលបើកចំហអនុញ្ញាតឱ្យឈាមរត់ខ្យល់ដោយឥតគិតជាលទ្ធផលនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការទាប, ដែលបង្កើនជីវិត ballast និងបង្កើនការអនុវត្តចង្កៀង។ បន្ទះភ្លើងបំភ្លឺ acrylic ជាសេដ្ឋកិច្ចទម្ងន់ស្រាលនិងខ្លាំងជាងជម្មើសជំនួស។ ពួកគេបានផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើដំណោះស្រាយសម្រាប់តម្រូវការគ្របដណ្តប់ទាំងអស់ពន្លឺ fluorescent ។ ដូច styrene, ពួកគេគឺមាននៅក្នុងការបញ្ចប់និងការណ៍ច្រើននិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងពពួកនៃទីតាំងពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅដ្ឋានមួយ។បន្ទះជញ្ជាំងពិដានភ្នំពេញនិងក្រឡាចត្រង្គ / FRP បើកចំហរពិដានក្រឡា។  សំណាញ់ crate ស៊ុត       ជាទូទៅអគារប្រើអាលុយមីញ៉ូមគំរបដុត (កោសិកា) ចូលទៅក្នុងពិដាន។ អគារនេះដែលនឹងបង្កើតឆើតឆាយទំនើបនិង quaint ។ គំរបដុតនេះ ដំណោះស្រាយនេះអាចជារលូន នៅខាងក្នុងលំនាំនិងចង្វាក់នៃបន្ទាត់ត្រូវបានសម្របសម្រួលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ គំរបដុតអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់។ សម្របខ្លួនទៅនឹងគ្រប់ប្រភេទនៃតំបន់ដើម្បីបង្កើតគ្មានថ្នេរ។ ទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតទាំងអស់ មានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងនិងការប្រើប្រាស់បានយូរក្នុងការឆានែលជារៀងរាល់។ ធ្វើឱ្យចន្លោះជាវិមាត្រមួយ។ សំណាញ់ពិដានគឺមានប្រើប្រាស់បានយូរនិងខ្លាំង។ លក្ខណៈពិសេសមួយត្រូវបានរុះរើយ៉ាងងាយស្រួល។ អាចត្រូវបានតុបតែងជាមួយការណ៍ភ្លឺគឺមិនកខ្វក់, មិនស្អាតនិងងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង។ ដើម្បីផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត បន្ទប់ដំណើរសម្រាប់អាងទឹក, ផ្សារទំនើប, រោងកុន, ពិព័រណ៍, ស្ថានីយ៍បន្ទប់តាំងបង្ហាញក្នុងនោះមានទាំងទីតាំងផ្សេងទៀត។       បន្ទះជញ្ជាំងពិដាននិង Chancon ក្រឡាចត្រង្គជាតិសរសៃដែលផលិតចេញពីកញ្ចក់និងប្លាស្ទិចពហុ propylene គុណភាពពិសេសគឺយ៉ាងខ្លាំងប្រើប្រាស់បានយូរនិងមានទម្ងន់ស្រាល។ តាមរយៈដំណើរការនៃការលាយពណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគំរូនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែថ្នាំកូតមួយ។ បន្ទាប់មកចាក់ក្នុងពុម្ព (ផ្សិតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ) នេះអតិថិជនអាចជ្រើសជួររបស់ខ្លួនផ្ទាល់នៃស្រមោលនិងណ៍។ អាចរកបាននៅផ្ទៃខាងក្នុងនៃអគារនេះ។ ដែលអាចប្រើបាន ការេទាំងពីរ និងចតុកោណ ទំហំនិងពណ៍ យើងជួបគ្នាដើម្បីស្វែងរកស្ថាបត្យករដែលបានសហការជាមួយ។ ជ្រើសការតុបតែងនិងប្រែប្រួលដើម្បីបង្កើតអគារប្រណិតមួយ។ ឧបករចែក crates ស៊ុត
Diffusion បំភ្លឺសំណាញ់ crate ស៊ុត
បាររន្ធ GFRP-Steel’s-ប្លាស្ទិចប្រភេទ PPABS Yüzmeណផ្សារដែកដែកគឺសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / សមាសភាពជាការសមលីកេវ: ចាក់, ductile សម្រាប់ជាតិដែក manholes ក្របគឺរនាំងចេញស្រះទឹកធ្វើបានបិទបំពង់បំពង់មួកបង្ហូរទឹកទឹកមួកបំពង់ prefabricated បុរសរន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទម្រឧបករណ៍ភ្ជាប់កែបជួសជុលឈុតតារាង។ មានការគៀបចាក់សោរឹរឹរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ / ទប់ស្កាត់ការបង្ហូរទឹក grating Scupper / ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះ / ធ្លាយដាក់ Hook pegboard កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្ទុកស្ដុក DIY: grating កញ្ចក់ជាតិសរសៃបង្ហូរលើសចំណុះប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅច្រែះដែកភាពធន់ទ្រាំ។ កំទេចកំទីអន្ទាក់ Sieve បានកប់ក្នុងការទប់ស្កាត់តម្លៃសំរាមបេតុង។ គម្របបិទ CAP បានយ៉ាងល្អរឹងមាំបំពង់ ductile ជាតិសរសៃកញ្ចក់បោះដែក។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ទំពក់ផ្នែករឹងព្យួរទំពក់ក្រុមប្រឹក្សាម្ជុលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Winnipeg ជញ្ជាំងដែកថែបមានឧបករណ៍ផ្ទុក perforated ព្យួរ។

ទំព័រដើមទំព័រនៃ Chancon-GratingThai | >> ក្រុមហ៊ុនទំព័រដើមជជែកលីនខុន – grating ក្រុមហ៊ុនថៃ ទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងពនិង     កទាំងអស់ទំនាក់ទំនងយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណ: ទំនាក់ទំនង។ ផលិតផលផែនទី ការណែនាំបន្ថែមទៀត     ខតំលៃសម្រង់: សម្រង់តម្លៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលមានតំលៃថោក     គទាំងអស់នៃគម្រោងយោង: អតិថិជន។ ការកម្មវិធី តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ     ឃលក្ខណៈពិសេសអត្ថន័យនៃជាតិសរសៃកញ្ចក់ជ័រជ័រប្លាស្ទិចបំពេញបន្ថែមអាហារថ្នាក់ទីនេះនៃការ FRP បានសំឡីកែវ     អ៊ីសេវាកម្ម, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ: ដើម្បីរចនាផលិត, ដំឡើងនិងសាកល្បងកម្លាំង – គីមី     លក់អេហ្វចែកបៀចង់បាន: សួរ។ ក្រុមហ៊ុនលក់ទ្បា ការលក់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 

 

 

Gully សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ grating     1. ប្លាស្ទិច polypropylene សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការបង្ហូរទឹកបំពង់ grating ។ ប្លាស្ទិចក្រាស់បំពេញបន្ថែមភ្នំពេញ     ដែកថែបដែកបញ្ចប់ចានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ 2. Grating ស័ដែកថែប plated តភ្ជាប់។ បំពង់សម្រាប់ការអនុម័តទឹក     3. FRP ផ្សិតសំឡីកែវកញ្ចក់ Grating លូបង្ហូរទឹក grating ជាតិសរសៃ។ ជាន់ផ្លូវម៉ាត់នៅក្នុងរុក្ខជាតិ     4. ABS ហែលទឹកណលូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Slice គែមទំនប់បង្ហៀររបស់ ABS អាង, PVC     5. ដ្រាយផ្លូវហាយវ៉េបង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅភាពកខ្វក់អន្ទាក់សំណាញ់, សំរាម, ទុកចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះ។ (ប៉ះពាល់ជំនួញឈើដើម្បីស្លឹក)     6. ឆ្មាំ, ដើមឈើ, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, គ្របដណ្តប់សំណាញ់ paver ស៊ុមស៊ុមការពារមូលដ្ឋានរបស់មែកធាងនេះ។ ជាមួយទាំងពីរបានសាងសង់និងបានបញ្ចប់។
អណ្តូង CAP បាន manholes គម្រប     7 FRP manholes គ្របដណ្តប់គំរបគ្រប manholes, បំពង់ជ័រសមាសធាតុកញ្ចក់ជាតិសរសៃ (noncorrosive កម្លាំងខ្ពស់ដែកអ៊ីណុកជំនួស)     8. Cast ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ដែក, ductile manholes គម្របមួក (ជុំទំនាក់ទំនង / ការេនេះ) ។ manholes គម្រប ductile បោះប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដែក     9 គ្របដណ្តប់ FRP ពេជ្រកំពូល (កាត់ពិសេស ) ទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អបំពង់កញ្ចក់គ្របដណ្តប់ទៅដោយជាតិសរសៃដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំនៃការហោះហើរនេះ។ ផលិតផល, ក្មេងស្រីដែលពាក់ព័ន្ធ   10 កេសស៊ុតនេះ, បន្ទះពិតានគ្របដណ្តប់មួយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបាំងអេក្រង់បំបែកភ្លើងគម្របប្រអប់ពន្លឺ។ តម្រងខ្យល់ខ្យល់   11. ពិដានកន្លែងកើតហេតុដុតស្រមោល trellis ជញ្ជាំងវាំងននពិដាន។ របងជុំវិញភាគថាស bulkhead នេះ។ awnings, blinds ក្នុងកំឡុង slats   12 PegBoard បង្ហាញឧបករណ៍បន្ទះក្ដារ hooks ដាក់ជញ្ជាំងរន្ធឧបករណ៍ផ្ទុក Winnipeg ព្យួរ   13 FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះជំហានទីគម្របការពារគម្របបន្ទះគ្របដណ្តប់ច្រមុះគែមការតុបតែងប័ណ្ណកញ្ចក់ជាតិសរសៃជណ្តើរ   14 HDG ។ ដែកថែបសោឈុតក្រឡាចត្រង្គបន្ទះក្តាប់ឈុតចាក់សោរឹមានការគៀបសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ស័ង្កសីដែកអ៊ីណុក / ដែកថែប plated, ច្រែះធន់ទ្រាំ,   15 FormWork ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង: TieRod / មមាញឹក ។ ដែកថែកម្លាំង tensile ខ្ពស់ធន់ទ្រាំ WingNut WaterStopper ។
# Grating ដែកថែប grating កញ្ចក់អុបទិកលើសចំណុះលូប្លាស្ទិចជុំវិញគែមនៃអាងនេះបញ្ចប់ manholes # គម្របលូគម្របបោះដែក។ ផ្លូវដើរជាន់ម៉ាត់, # FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ, # ductile-ខាដែក manholes ក្រប, #Swimming ណលូ Gully ប្រឡាយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, #Anchoring ឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់រាងឈុតជួសជុលចាក់សោរឹរឹមានការគៀរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, # តួអក្សរ។ ឧបករណ៍ឈុតចាក់សោទប់ចាន Sieve បាន #Curbed លូ grating Scupper, អន្ទាក់ # Sieve បានទុកសំរាមនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវនោះ crates #Egg, # បន្ទះអេក្រង់បន្ទះប្លុករបាំង, #FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះគម្របជំហានការពារ #FRP គ្រូពេទ្យប្រហែលជាប្រឆាំង។ gritted សន្លឹកចាន # គ្របដណ្តប់ច្រមុះនិង Trim ជ្រុងជណ្តើរបន្ទះគ្របដណ្តប់។ # កម្រាលកញ្ចក់សន្លឹកប័ណ្ណផ្ទៃសរសៃ #Perforated Pegboard ដាក់ស្ដុកផ្ទុកកញ្ចប់ Hook ឧបករណ៍ DIY ការ, បន្ទះដែកថែបរបស់ក្រុមប្រឹក្សា # ចំណុច Peggy បាន perforated ជញ្ជាំង hanger ទំពក់ខ្សែទំពក់ជើង។

GFRP សមាសធាតុដែក Gully driveway សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដុតលូបំពង់ Trench លូប្រឡាយចូរទម្លាក់ ductile ដែក manholes ក្រឡាចត្រង្គគ្របដណ្តប់ចាប់អាងសុវត្ថិភាពពង្រីកដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ក្តាប់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ struts ប៉ុស្តិ៍ធ្លាយអាកាសដុតអាលុយមីញ៉ូលំហូរលើកឡើងការចូលដំណើរការជាន់ទីផ្លូវថ្មើរជើងទីលានក្រាលថ្ម, ទីធ្លាជម្រាលកៀរជើងទម្រ , កាបោនរបារ serrated ឈុតដែក, រនុកបានចាក់សោមានការគៀបរាងตัวล็อคเหล็กยืดแผงตะแกรง, Formworks ស្មើ Rod វីងនុ, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮลแฮ นโฮล , ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, ฝาปิดท่อทรงกลมสี่เหลี่ยมทึบไม่มี รู , ฝาปิดคอนกรี ตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสีย ทิ้ง ; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ crates ស៊ុតដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ, ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟอุปกรณ์ตกแต่ง ตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate អំពូល fluorescent តម្រងអេក្រង់ដុតបំភ្លឺ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយបន្ទះ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ភារៈប្លាស្ទិចអរូបី DIY ការស្រះទឹកកងម៉ារីនអាងចិញ្ចឹមមច្ឆា, HVAC វ៉ិចទ័រខ្យល់ acrylic ការវិលត្រឡប់ / ផ្លាតទ្វេក្រឡាចត្រង្គ Louver, terrarium Vivarium, ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้น ช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี / ฟลูออเรสเซนต์ (ដឹកនាំ / fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่า นระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลมแผ่นบานเกล็ด รูระบายอากาศครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคารแผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้าใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงามทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนัง ตู้ภาชนะเพาะบ่อสัตว์น้ำกุ้งเลี้ยงซาลาแมนกบอร์เด
ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้น, PP, PE នៅ ABS ហែលទឹកជ័រ PVC ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ทดแทนแผงกั้น ระจกหน้ากากร้านตึกอาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดินไหล่ทางเท้า, พื้นบ้านและสวนสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดานผนังเชิงชายระเบียงหน้าจั่วหน้าบันได กาแลฉาก กั้นห้องบานเพี้ยมและแผ่นลาย ฉลุสำเร็จรูปหลายขนาดลวดชุบพลาสติกลายหลากหลายให้เลือกสามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุผ ังลายฉลุใช้ตกแต่งประกอบสถาน ที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อลูมิเนียมคอมโพสิท , คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อนสนิมความร้อนไฟกรด ด่างเคมี , ประหยัดพลังงานปลวกเห็ดราไม่ ชอบไม่บวมน้ำปราศจากสารพิษไม่ลาม ไฟ , ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษ คืออะไร , ទេពកោសល្យសៀម SSG, អាមេរិក, សហរដ្ឋអាមេរិក, តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อก ซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี ่, โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว, ไบโอ, ជីវបេតុង PU, ថ្នាំកូត, ថ្មរឹង, PE នៅปรับปรุงพื้นโรงงานอาหาร, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, พื้น โรงงานอุตสาหกรรม, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบ อบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ, บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท, ถาดรอง, ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอนบล็อคปูถนนตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูปปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย ตะแกรงระบายน้ำ พลาสติกสำเร็จรูปเหล็กหล่ออลูมิเนียมแส ตนเลสไฟเบอร์กล๊าส , ฝาบ่อเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง สำเร็จรูป , FRP-fiberglass STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ductile-ចោល-ដែក manholes ក្រប, ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่าย น้ำพุ ហែលទឹក ដុតបង្ហូរលើសចំណុះ, ตะแกรงดักเศษอาหารขยะคันหินข้าง ฟุตบาท , # โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกรอบตะแกรงปกป้อง รอบโคนต้นไม้แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ , แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสง ไฟ / กรองลม / ระบายอากาศ

# សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ manholes គម្របអ្នកជំនាញឯកទេស GFRP សមាសធាតុដែក Gully Scupper driveway សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដុត លូបំពង់ Trench លូប្រឡាយចូរទម្លាក់ ductile ដែក manholes ក្រឡាចត្រង្គគ្របដណ្តប់អាងចាប់បានបង្កើនការចូលដំណើរការជាន់ទីផ្លូវថ្មើរជើងទីលានក្រាលថ្មបារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅម៉ោនក្រោមកែបឃ្លីបចាក់សោមានការគៀរឹយុថ្ការឹตัวล็อคเหล็กยึดแผง ตะแกรง, Formworks ជួយណែនាំមមាញឹក WaterStopper ផ្សារភ្ជាប់ Anchorage WingNut, ฝาท่อระบายน ำเหล็กหล่อเหนียว, ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮลแฮ นโฮล , ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำฝาปิดท่อทรงกลม – สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสีย ทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที ; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบ บันไดกันลื่น ដាក់ហូធ្លាយ Pegboard ស្ដុកផ្ទុកកញ្ចប់ឧបករណ៍ DIY ការแผ่นกระดานเพ็กบอร์ดติดผนังกำแพง แขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, # อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือชั้นวางเหล็ก Pegboard ទំពក់ฮุกตะขอลวดขาแขวนที่เกี่ยว สินค้าสิ่งของ , # โรงงานผลิตจำหน่าย Pegboard กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็ก ไม ้เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้าน ห้องครัวโรงงานสไตล์ ឧស្សាហកម្ម # แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูป เจาะรูสำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง Rack ឧបករណ៍អ្នកកាន់រឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទប់ស្កាត់ការបង្ហូរទឹកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Scupper ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้าน ข้าง ริมฟุตบาท, អាង Trench scupper លូបង្ហូរទឹកម្ខាងផ្លូវអេក្រង់ធូលី grating ផ្លូវធំផ្លូវចរាចរណ៍សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ trapper ស្លឹកចរាចរណ៍លូបង្ហូរទឹក scupper មានសុវត្ថិភាពនៅតាមបណ្តោយម្ខាងនៃផ្លូវ, ទប់ស្កាត់ព្យុះដៃសមុទ្រសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងប្រអប់បង្ហូរฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอย ใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบ ฟุตบาทดักฝุ่นผงตะกอนขยะเศษอาหาร ใบไม้กระดาษคันหินกล่องช่องตะแกรงรับ น้ำคสล ។ แบบเต็มครึ่งท่อนหัวมนเท เปอร์รางยูด้านข้างริมฟุตบาท , สเปคตามมาตรฐานของเทศบาลกรม โยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทการเคหะแห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกระบายน้ำล้นรอบสระว่าย น้ำรองพื้นปูร่องน้ำทดแทนเหล็ก, PP, PE នៅ ABS ហែលទឹកជ័រ PVC ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, แผงกั้นกระจกหน้ากากร้านตึกอาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดินไหล่ทางเท้า, ปูรองรับสินค้าจากส ยพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวนเขตอนามัยกัน ไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด , บล็อกปลูกหญ้าลวดชุบพลาสติกลายหลากหลาย ให้เลือกสามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุผนังลายฉลุใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆ และเป็นเอกลักษณ์สวยงาม อลูมิเนียมคอมโพสิทสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อนสนิมความร้อนไฟกรด ด่างเคมี , ประหยัดพลังงานไม่บวมน้ำปราศจากสารพ ษไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษ คืออะไร , Pantip សៀមដែក, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, ទេពកោសល្យការងារដែលត្រូវធ្វើសុខភាពមាតានិងទារកអេសស៊ីជី HOmepro ដេប៉ូไทวัสดุ, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อี พ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่, โพลียูรีเทน, พีวีซีกาว, ไบโอជីវបេតុង PE នៅ PU, ថ្នាំកូត, ថ្មរឹង, ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไ เบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, ไม้เทียมสังเคราะห์, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอรูฟเดรน, พื้นกันสึกกันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบบานเกล็ด , แผ่นพื้นยางปูพื้นรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลทถาดรองชั้นวาง, พื้นโรงเรือนบล็อกตัวหนอนบล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้า , ทางเดินแท่งรางตัวยูระบายน้ำ ทิ้งริมขอบฟุตบาท , วายเมท, วายไวร์เม ช, พร้อม ฟรมช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีกพับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ดไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนน ภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย, DIY ការติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, ซื้อที่ใหนราคาเท่าไรដុតខ្យល់ផ្អាកវាយនភាពពិដាន, Splashboard / Weatherboard / slatted ពិការភ្នែក / ម្លប់ trellis, គណៈកម្មាការតុសសកុដិជញ្ជាំង, ភាគថាសអេក្រង់ទូទៅស៊ុនចម្រុះ, ប្រឆាំងបក្សីត rol សម្រេច, កាត Mini តុបតែងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅវាំងនន, គម្របក្រឡាចត្រង្គចម្លាក់បានបើកកម្មវិធីពិដានកោសិកា: កន្លែងការិយាល័យបន្ទប់ប្រជុំ, ផ្សារទំនើប, សាលារៀន, ច្រករបៀង, បន្ទប់ងូតទឹកបង្គន់, មន្ទីរពេទ្យ, ការប្រព្រឹត្ដតុបតែងឡើងវិញ, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านรั้วราว แผงกั้นพาร์ ทิชั่นหลังคากันสาดระแนงบังตาตะ ข่ายบานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง , แผงระแนงด้านนอกบังตาหน้ากากตึกตะแกรง กั้นช่องแสงบังไฟ , โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสงตกแต่งเอนกประสงค์กันสา บังตาระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อย รับลม , ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบดีไลท์, โพลีคาร์บอเนตไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงานห้องน้ำ, ระเบียงหน้าบันไดแผ่นลายฉลุ หลายขนาดฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ , กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอดีไซด์สวย หรูคู่อาคาร GFRP Composite បានគ្របដណ្តប់ពេជ្រកំពូល manholes ពិនិត្យផ្ទៃសន្លឹក (ฝาตะแกรงทึบปิดบ่อครอบท่อพัก ไฟเบอร์กล๊าสกันลื่ น) www.chancon.co.th ដំណោះស្រាយអ្នកឯកទេសសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងរបៀបដើម្បីដំឡើង: ក្រៅផ្ទះជុំទីការេចតុកោណកែង, រង្វង់សារាចរប្រឌិតសាមញ្ញលូទឹក Gully, ក្បឿងពិដានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្រឡាឆ្នូត, លេខសំងាត់វិធីផ្លូវចិញ្ចើមបន្ទប់ក្រោមដី, បើកក្រឡាចត្រង្គប្លាស្ទិច, បិទជិតរន្ធ manholes, ដៃ លើក lifters, Catch អាង, លំនៅដ្ឋានលូក្រឡា Trench, លាងសមាតចេញច្រកផ្លូវជាន់ទីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហូរផ្កាឈូក, លូ, ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចគម្របបំពង់ស្ទះ ductile Casting ប្រផេះដែក, ជំនួសដែកអ៊ីណុក, កូនកាត់ស៊ីម៉ងត៍ដែលមានជាតិសរសៃឈើឈើអាររយ WPC, ចានទាពិនិត្យ, បង្ហូរទឹក, អនាម័យ, ប្រអប់ញាស់, យកចេញ, អង្គភាពប្លុកបើកកំបោរ drainer ម្ហូប, បើកឆានែល, នាវា, ខ្យល់វ៉ាល់, តម្រង, អាងហែលទឹកបូម, នាវា, ការដាក់តំបន់កខ្វក់, ការប្រព្រឹត្ដស៊ុមភាពធន់ទ្រាំ corrosion, បន្ទះឈើ, ភ្លៀងបាញ់ប្រហារទឹក, ស៊ុត rack ធុងសំរាម crate ដុតច្របូកប្របល់ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះ, crate Polystyrene ស៊ុតសម្រាប់សខ្យល់និងរបហោងត្រឡប់មកវិញ។ ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟอุปกรณ์ตกแต่ง ตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate អំពូល fluorescent តម្រងអេក្រង់ដុតបំភ្លឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយបន្ទះ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ភារៈប្លាស្ទិចអរូបី DIY ការស្រះទឹកកងម៉ារីនអាងចិញ្ចឹមមច្ឆា, HVAC វ៉ិចទ័រខ្យល់ acrylic ការវិលត្រឡប់ / ផ្លាតទ្វេក្រឡាចត្រង្គ Louver, terrarium Vivarium, ใช้สำหรับสร้างเป็นแผง ตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอด แอลอีดี / ฟลูออเรสเซนต์ (ដឹកនាំ / fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านระแนง บังตาหน้ากากกรองช่องลมแผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคารแผงกั้น บ งไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้าใช้ทดแทน ฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงามทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งกบซาลาแมนเดอร์ ផលិតផល FRP, GFRPS , កញ្ចក់ជាតិសរសៃពង្រឹង rebar polymer, បំពេញបន្ថែម slab សំឡីកែវ, សមារៈសំណង់សមាសធាតុជ័រ ester ប្លាស្ទិច, bollards ដើមជា Root ចម្លាក់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រណ្ដៅដើមឈើនៅក្នុងការតុបតែង, ទេសភាពខាងក្រៅសួនច្បារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដើមឈើធំ, ឆ្មាំសុវត្ថិភាពការពារក្រវ៉ាត់ដើមឈើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Paver ថ្មើរជើងគម្របស៊ុម, ផ្លូវលេខផ្លូវ , molded, pultrusion ទម្រង់ pultuded, គ្របដណ្តប់ welded សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបរិវេណរបារសត្វខ្លាឃ្មុំ, ទ្រុងកាំជណ្ដើរ, យន្តការ nosing ជាន់មិនមែន ជណ្តើរប្រឆាំងប័ណ្ណ skid, ជំហានទូលាយគ្របសង្កត់, Handrail រូបរាងរចនាសម្ព័ន្ធ, សមស្របសម្រាប់ការដើរបង្ហាញម៉ូត, កម្រាលឡានពីរដង, គ្របឡាយ, ប្រឡាយ, សុវត្ថិភាពពង្រីកដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, ក្តាប់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ struts ប៉ុស្តិ៍ធ្លាយអាកាសដុតអាលុយមីញ៉ូលំហូរទីធ្លាជម្រាលកៀរជើងទម្រ , កាបោនរបារ serrated ដែក, spout clad, ការគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, សំណាញ់ខ្យល់, ផ្លូវរថភ្លើង, ក្រឡាចត្រង្គច្រើន, គ្របដណ្តប់, concave, gritted, minimesh, ជ័រ polyester មិនឆ្អែត, ភាគថាសក្ដារលាយទ្វារប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ, ការផ្ទុះជាន់ភស្តុតាង, គ្រឿងរចនាច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មី, សមាសភាគ, ស្ថាបត្យកម្មនិងឧស្សាហកម្មនាវា, ប្រព័ន្ធស្ពានថ្មើរជើងកម្រិតចាប់ផ្ដើមទីធ្លាចត, របង, បំពង់ជុំ, សន្លឹកបំពង់, មុំ, លួសសំណាញ់, បូមទឹករណ្តៅ, ថ្នាំកូត, បេតុង polyurethane, ប៉ូឡូញ, កម្រិត Epoxy ដោយខ្លួនឯង, ស្រទាប់ជាន់, ជាតិសរសៃកាបោន, រឹងជាន់ , grout, ទឹក, ការព្យាបាលទឹកសំណល់, ត្រជាក់សើមជួរឈរប៉ម, laminate, លោហធាតុ, អាលុយមីញ៉ូសមាសភាព Rack, ចំហាយ, កញ្ចក់ពន្លឺតាមដំបូល, កាបូនប្លាស្ទិច, acrylic, UPVC, របស់ ABS, PS, កុំព្យូទ័រ, កម្រនិងអសកម្ម PET, សន្លឹកផ្ទះល្វែង, ល្អក់, ប្រឆាំងនឹងកាំរស្មី UV ស្ថិរភាពសន្លឹករឹងតុបតែង, លូទឹកស្អុយ, ប្រឡាយ, បានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាដោយក្រណាត់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, Dipped ក្តៅ Forge Tinplates Electro ជម្រុញ, ស្ពាន់ស័ង្កសី, ការផ្គត់ផ្គង់អាហារថ្នាក់ទីទម្ងន់ក្នុងមួយ m2 , គម្លាតវិមាត្រ, កាត់តារាងផ្ទុកអ្នកចែកបៀ, ឧស្សាហកម្ម, អ្នកផ្គត់ផ្គង់, រោងស្មិត, បានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនជាច្រើនដូចជា GMP, HACCP, អាយអេសអូ 1400, 900, FDA បានអនុម័ត, ការបញ្ជាក់កាតាឡុកតម្លៃសម្រាប់ការលក់ Infosoft
ប្រវត្តិ CHANCON / ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท แชนคอน แชน คอนผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบ งานฝาตะแกรงระบายน้ำแผ่นปูพื้นทางเดินทางลาดชันตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาทตะแกรงขั้นบันไดแผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบาฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพักสำเร็จรูปแผ่นพื้น ในลานผลิตเอนกประสงค์แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรแผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสารเคมีประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ manholes គម្របអ្នកជំនាញឯកទេស 1 ។ polypropylene (ភ្នំពេញ) ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅพลาสติกสำเร็จรูปตะแกรง ตะแกรงพลาสติกភ្នំពេញทางเดินระบายน้ำน้ำหนักเบารับแรง คนเดินราคาถูกกว่าเหล็กเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ชื้นสัมผัสน้ำ ี่ร่มงานจัดสวนวางหินกรวด บ่อปลาคาร์ฟคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรรอบโรงงาน 2 របស់ ABS អាងហែលទឹកហៀរហូរស្ប៉ា Draianage សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផ្សិតน้ำล้นรอบตะแกรงว่ายน้ำสระ ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูปរបស់ ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm ។ และ 30 សង់ទីម៉ែត្រ។ มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งานน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมรับแรงคนเดินผ่านราคาถูกที่สุดเหมาะสำหรับใช้ในที่ร่มรอบสระว่ายน้ำบริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่านแกนคู่สามารถใช้กับสระรูปทรงโค้งวงรีได้ดี 3. Hotdip ជម្រុញ (HDG ។ ) ដែកដែក STEEL សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅเหล็กแผ่นเชื่อมตะแกรงกัลวาชุบไนซ์สำเร็จรูป เป็นตะแกรงเหล็กจุ่มร้อนชุบធ្លាក់ចុះជម្រុញក្តៅผลิตจากเหล็กแผ่นนำมาเชื่อมเข้า กันด้วยระบบ មនុស្សយន្តឧស្ម័ន CO2 ทำให้เนื้อเหล็ก ลอมกันสนิทกว่าเชื่อมด้วยมือคน แล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุ ทุกชนิดส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้และมีโอกาสถูกโขมยขนาดมาตรฐาน 25x100cm ។ และ 30x100cm ។ 4. FRP សំណាញ់សំឡីកែវ / ផ្សិតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสม เรซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ทดแทนตะแกรงสแตนเลส / อลูมิเนียมผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ ผสมเรซิ่นน้ำหนักเบารับแรงได้สูงทนสารเคมี ไม่เป็นสนิมทนแสงកាំរស្មី UV แสงแดดไม่แตกร่อนหรือผุกร่อนขโมย ไม่ต้องการบำรุงรักษาง่ายอายุการใช้งาน 50-100 ปีเป็นวัสดุทางเลือกใหม่เลือกสี ให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการแผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M ។ เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับหรือสามารถ สั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้รับประกัน 3-5 ปี 5. ទប់ស្កាត់លូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Scupper ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้าน ข้างริมฟุตบาท (វ៍ខ្ពស់ផ្លូវបង្ហូរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ) ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ออกแบบเพื่อใช้เป็นตะแกรงดักแยกเศษ ขยะดักใบไม้คันหินด้านข้างริมฟุตบาทถนนไฮเวย์ตามมาตรฐานเทศบาลกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทและกทม ។ 6. ការខា ductile គម្របដែក manholes ปิดท่อเหล็กหล่อฝาเหนียว ผลิตបន្ទាប់วัสดุเหล็กหล่อเหนียว (ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพใน เมืองไทยเลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตันมีทั้งรุ่นที่ มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมยติด ตั้งและบำรุงรักษาง่ายราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม 7 FRP manholes គម្របบ่อพักไฟเบอร์ฝาแรงพร้อมเฟรมเสริม ผลิตបន្ទាប់วัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้ าตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิมรับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อ เหนียวเลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตันสวยงามเข้ากับธรรมชาติไม่เป็นที่ นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย 8 crates ស៊ុតដុត diffuse ឧបករចែកបំភ្លឺអាងចិញ្ចឹមមច្ឆាបន្ទះตะแกรงกั้น แสงบังไฟช่องตกแต่งตู้เลี้ยงอุปกรณ์ปลาสวยงาม ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟกรองลมระบายอากาศផ្ទាំងระแนงบังตาหน้ากากอาคารใช้เป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่ง, LCECAN เลี้ยงปลาสวยงามทำแผ กั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งกบซาลาแมนเดอร์ 9 PegBoard បង្ហាញឧបករណ៍ hooks ដាក់ฉากผนังกั้นแผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะ รูติดผนังแขวนเก็บเครื่องมือช่าง # โรงงานผลิตจำหน่าย Pegboard กระดานบอร์ดแผ่น อลูมิเนียมเหล็กไม้เจาะรู ยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัวโรงงานสไตล์ ឧស្សាហកម្ម # อุปกรณ์ที่ใช้กับชั้นวางเหล็กបង្ហាញ Pegboard ទំពក់ធ្នើហាងរៀបចំឧបករណ៍ hanger, # แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้ รูปเจาะรูสำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ ติดผนัง ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរឹង Rack ឧបករណ៍អ្នកកាន់ 10 FRP ជណ្ដើរ Tread Nosing ជំហានគម្របការពារปิดจมูกขอบแผ่นคิ้วផ្ទាំងครอบมุมกันลื่นไฟเบอร์บันไดกล๊าส แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าสปิดจมูก ขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดออกแบบมา ให้ทดแทนแผ่นพลาสติกกันลื่น កន្ទេលប្លាស្ទិចพื้นยางบล็อคยางกันลื่นกันกระแทก ยางดักฝุ่นยางกันลื่นกันหกล้มในห้องน้ำในครัวยางกันลื่นแบบมีรูระบายน้ำยางปูพื้นฟิตเ สสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะโรงเรียนสถาน ออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม 11 HDG / ដែកអ៊ីណុកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឧបករណ៍យុថ្កាភ្ជាប់រាងឈុតជួសជុលចាក់សោរឹរឹមានការគៀอุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง เหล็กชนิดแสตนเลส / เหล็กชุบซิงค์ ทนสนิมสังกะสีโดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้, LCECAN ยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลสส่วนตัวล็อคที่ทำបន្ទាប់เหล็กชุบซิงค์ออกแบบมาให้, LCECAN ยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้า ับฐานรองด้านล่างโดยสามารถ ปรับระดับแนวการยึดได้ทั้งสองแบบใช้งานคล้าย ๆ กันโดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (ទំហំសំណាញ់) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไป ติดตั้ง 12 ។ គម្របស៊ុមឆ្មាំដើមឈើសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ Paver กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้มีทั้ง แบบตัวต่อและสำเร็จรูป ផ្លូវរណ្តៅ FRP ដែកថែបដែកប្លាស្ទិចធំមែកក្រវ៉ាត់ / ឆ្មាំ / សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគាំទ្រស៊ុមសុវត្ថិភាពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគម្របกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้สำเร็จรูปใช้ สำหรับงานตกแต่งพรวน ด นให้ดูแลรดน้ำถึงรากแก้วได้ง่าย ทั้งยังเป็นการป้องกันรากแก้วกรณีมีรถวิ่งผ่านได้นิยมใช้กันมากในงาน ដីសួនច្បារ Scape งานภูมิสถาปัตย์มี ความเหนียวแข็งแรงทนทานหรือใช้เป็นตะแกรงลานจอดรถทดแทนบล็อกตัว หนอนบล็อคปูถนนตกแต่งพื้นสนามหญ้า สำเร็จรูป 13 សំឡីកែវ FRP ពិនិត្យ manholes Plate ពេជ្រគម្របសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักระ บบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นสำเร็จรูป FRP manholes គម្របសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ (Made អតិថិជនបញ្ជាទិញសម្រាប់ទំហំណាមួយ ) เทคโ โลยีใหม่ล่าสุดของฝาปิดบ่อ พักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าสสั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (កាត់ដេរផលិត) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วันน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิมผุกร่อน ตลอดอายุการใช้งานติดตั้งสะดวกเปิด ฝาบำรุงรักษาง่ายออกแบบมาทดแทนแผ่น ฝาเหล็กลายตีนเป็ดฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม 14 ដាន trellis ដុតស្រមោល: ระแนงบังตาหน้ากากផ្ទាំងตะแกรงกั้นช่องตึกบังไฟตกแต่งแสงตู้ปลา ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านรั้ ราวแผงกั้นพาร์ทิชั่นกันสาด ระแนงบังตาบานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง : ដុតខ្យល់ផ្អាកវាយនភាពពិដាន, ពិការភ្នែក Splashboard / Weatherboard / slats / ម្លប់ trellis, គណៈកម្មាការតុសសកុដិជញ្ជាំង, ចម្រុះភាគថាសអេក្រង់ទូទៅប្រឆាំងបក្សីត្រួតពិនិត្យការសម្រេច, កាត Mini តុបតែងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ វាំងនន, គម្របក្រឡាចត្រង្គចម្លាក់បានបើកពិដានកោសិកា 15 FORMWORKS / ប្រព័ន្ធគ្រឿងស្មើសំណុំបែបបទ សម្រាប់ការបំពេញបន្ថែមស្លាបជញ្ជាំងបេតុងអគារសំណង់ជាន់ទី FORMWORKS ទាក់ទងរចនាជាងឈើឈើរបស់ប្រព័ន្ធ: DYWIDAG ស្មើ Rod เหล็กที่มีเกลียวตลอดเส้น (ไทร็อด) + + WingNut (วิงนั ท) + + + + ដែកថែបទឹកឆ្នុកកោណប្រហោង / គម្លាតសំឡីកែវ FormTies / រន្ទានិងផ្គត់ផ្គង់តំលៃอุปกรณ์ยึดแบบชนิดแรงทนดึงสูง สามารถใช้กับงานแบบหล่อ คอนกรีตทุกชนิดเช่นกำแพงกันดินใช้ กับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ประกอบด้วยเหล็กยึดแบบฟอร์มทายไทน์ , วิงนัท, ข้อต่อกันน้ำ, น็อตหกเหลื่ยม, น็อตล็อค, ข้อต่อตรง, เชียร์โคน, แคล้มป์ สปริง, แคล้มป์ลิ่ม, พลาสติกโคนนั่งร้านเหล็กประกับโพลี โคน

Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิตขายส่ง – ปลีก | รับสมัครตัวแทนจำหน่ายលក់, កន្លែងលក់, ភ្នាក់ងារ, អ្នកចែកចាយ CHANCON: អ្នកចែកចាយនិងផលិតពីរោងចក្រដោយផ្ទាល់ บริษัท แชนคอนโรงงานผู้ผลิตและ จำหน่าย FRP សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅตะแกรงรางระบายน้ำตะแกรงทางเดินฝา ปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย CHANCON Company Limited || GratingThai អិលធីឌី (ការិយាល័យកណ្តាលตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม 21/1 แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครประเทศไทยទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ #Mobile (លក់): 081 932 7894, 061 647 0184-6 ទូរស័ព្ទ: 451 0780 02 -1, ទូរសារ: 451 0786 02 E-mail: mkt@chancon.co.th បន្ទាត់ @: @iCHANCON បន្ទាត់ (id): iCHANCON វេបសាយ: www.chancon.co.th , http://GratingThai.com, http: //GratingThai.co.th , http: // ตะแกรงไฟเบอร์กลาส – ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ com & ‧; ។ សប៊ុក: www.facebook.com/GratingThai, www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, www.facebook.com/ FrpGrating.ManholeCover ស្វែងរក Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon, http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ ChanconTh
បុព្វលាភសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ manholes ជំនាញរបស់ | grating ដែកថែបកញ្ចក់ជាតិសរសៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, បង្ហូរលើសចំណុះប្លាស្ទិចនៅជុំវិញអាងទឹកត្រៀមខ្លួនជាស្រេច។ FRP-STEEL ប្លាស្ទិចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសំឡីកែវ | manholes គម្របលូគម្របបោះដែក។ ជាន់ផ្លូវដើរម៉ាត់។ ductile-ចោល-ដែក manholes ក្រប | ហែលទឹកណលូ Gully ប្រឡាយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ | ឈុតចាក់សោស្រេចចិត្តទប់ចាន Sieve បានយុថ្កាឧបករណ៍ភ្ជាប់រាងជួសជុលឈុតមានការគៀចាក់សោ រឹរឹរបារដែកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ | កាកសំណល់អន្ទាក់ Sieve បានទុកចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមបណ្តោយផ្លូវដើរទប់ស្កាត់លូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរ។ Scupper | ស៊ុតពិការភ្នែកបន្ទះ crates slats សំណាញ់បំបែកប្លុករបាំងភ្លើងម្លប់ពន្លឺតុបតែងអាងចិញ្ចឹមត្រីនេះ | គ្របដណ្តប់ច្រមុះរបស់អ្នកនៅលើគែមជណ្តើរបន្ទះគ្របដណ្តប់ប្រភេទ។ ផ្ទៃកម្រាលកញ្ចក់សន្លឹកប័ណ្ណជាតិសរសៃ FRP ជណ្ដើរ Tread ច្រមុះជំហានទីគម្របការពារ: FRP គ្រូពេទ្យប្រហែលជា Gritted ប្រឆាំងសន្លឹកសន្លឹក | ធ្នឹមដែក Winnipeg ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជញ្ជាំងទំពក់តង្កៀបធ្លាយខ្សែធ្លាយ Pegboard ទំពក់ហូកឧបករណ៍ដាក់ស្ដុកផ្ទុក។ កញ្ចប់, diy |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | http: ។ // សំឡីកែវសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ – មួកដែកថែបបំពង់រវាង CAP បាន com & ‧; | បន្ទាត់ @: @ ។ iCHANCON / បន្ទាត់ (ID): iCHANCON | ទូរស័ព្ទដៃ (លក់): 081 932 7894, 061 647 0184-6 ទូរស័ព្ទ: 02 451 0780-1 ។